REGULAMIN

Regulamin zakupów w sklepie internetowym znajdującym się na domenie www.butysokolski.pl

Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.   Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, na której znajduje się sklep www.butysokolski.pl, w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy. Na żądanie Klienta, Regulamin zostanie mu wysłany w formacie PDF na wskazany przez Klienta adres elektroniczny.

 2.  Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed zawarciem Umowy.

 3.   Sklep prowadzony jest przez Sprzedającego.

 4.   Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem strony internetowej, na której znajduje się sklep www.butysokolski.pl oraz Strony Internetowej stanowiącej integralną część Systemu Odtwarzania.

DEFINICJE

 5. Następujące pojęcia użyte w Regulaminie posiadają następujące brzmienie:

         a.  Czas Realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi. Czas Realizacji Zamówienia obejmuje wyłącznie Dni Robocze;

        b.  Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

        c.  KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r., poz. 121, wraz z późniejszymi zmianami);

       d.  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;

       e.  Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z Klientem telefonicznie, przez Internet lub pisemnie. W szczególnych sytuacjach, Sprzedający może zdecydować o osobistym kontakcie Konsultanta z Klientem;

      f.  Konsument – osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w art. 221 KC;

      g.  Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, a jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach – zawierająca dane osobowe Klienta przetwarzane w zakresie, w jakim Klient wyraził zgodę na ich przetwarzanie;

      h.   PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

      i.   Produkt – rzecz lub usługa znajdująca się w aktualnej ofercie Sklepu, będąca przedmiotem sprzedaży przez Sprzedającego w zakresie działalności Sklepu;

     j.  Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z rachunku bankowego on-line, karty płatniczej, portmonetki elektronicznej, bądź innych form dostępnych za pośrednictwem systemów płatności on-line;

     k.   Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

    l.   Regulamin – niniejszy regulamin zakupów;

    m.   Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.butysokolski.pl  oraz poprzez System Odtwarzania prowadzony przez Sprzedającego;

    n.   Strona Internetowa – strona internetowa, działająca pod adresem www.butysokolski.pl

    o.   Sprzedający – spółka pod firmą Scarpa Nostra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-303), ul. Mory 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000537169, NIP 1070031762, kapitał zakładowy 39.000 PLN, w całości opłacony;

   p.   System Odtwarzania – specjalistyczny zestaw narzędzi i usług umożliwiający osadzenie w treści wideo znaczników z odniesieniami do Produktów i Usług, umożliwiający przy wykorzystaniu odtwarzacza tagmax.pl emisję treści wideo na serwisie internetowym wraz z opcją dokonania zakupu Produktów i Usług przez Klienta w trakcie jego emisji.

   r.    Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w rozumieniu Ustawy;

   s.    Usługa – usługa znajdująca się w aktualnej ofercie Sklepu;

   t.     Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827, wraz z wszelkimi późniejszymi zmianami);

   u.     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ

6.   Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez sklep internetowy dostępny na stronie www.butysokolski.pl oraz System Odtwarzania z emitowanych treści wideo przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień może nie być możliwe w przypadku , gdy urządzenia, przy pomocy których Klient korzysta z Internetu, nie spełniają parametrów określonych w punkcie 34 Regulaminu. Sprzedający zastrzega możliwość czasowego wyłączenia możliwości składania zamówień, w szczególności z przyczyn związanych z pracami technicznymi nad Systemem Odtwarzania lub w sklepie internetowym www.sokolski.com.pl.

7.   Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, telefonu kontaktowego oraz założenie Konta Klienta. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych dla założenia Konta Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wykonanie zamówienia. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza, udostępnianego w trakcie dokonywania zamówienia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim nie jest ono konieczne do realizacji umowy, ani do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest dobrowolne i nie uniemożliwia zamówienia Produktu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych nieprawdziwych. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

8.   Jakiekolwiek informacje o Produktach, dostępne w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu KC, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sprzedającym. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

9.    W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

   a.wyboru zamawianych Produktów,

   b.wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Sklepie,

   c.wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

10.   Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem za zawartą. Potwierdzenie zamówienia następuje nie wcześniej niż z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego ceną sprzedaży Produktu, chyba że Sprzedający zdecyduje inaczej.

11.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 10 Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Jeżeli zapłata przez Klienta została już dokonana, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków w sposób określony w punkcie 41 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia wysłania powiadomienia o braku możliwości realizacji zamówienia.

12.    W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Po otrzymaniu informacji, Klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji, przekazując ją na adres wskazany w e-mailu wysłanym przez Sprzedającego. Klient ma następujące możliwości:

   a.częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;

   b.anulowanie całości zamówienia.

13.    W przypadku, gdy Klient nie przekaże Sprzedającemu informacji o sposobie realizacji zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stanie zamówienia, uznaje się, że Klient anulował zamówienie w całości.

14.    Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, które następnie zostało anulowane w całości lub w części na podstawie punktu 12 Regulaminu, Sprzedający zwróci Klientowi wpłacone pieniądze – odpowiednio w części albo w całości – w sposób określony w punkcie 41 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Klienta wyboru na zasadach określonych w punkcie 12.1 i 12.2 Regulaminu, a gdy Klient wyboru nie dokonał – w terminie 14 dni od upływu terminu, wskazanego w punkcie 13 Regulaminu.

15.    Jeżeli Sprzedający potwierdził zamówienie przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedającego ceną sprzedaży Produktu, a Klient nie zapłacił ceny sprzedaży w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w punkcie 10 Regulaminu, Sprzedający może anulować złożone zamówienie,o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

16.    Klient nie jest uprawniony do dokonania zmiany złożonego zamówienia.

17.    Klient jest związany zamówieniem przez okres 30 dni. Jeżeli Sprzedający w terminie, wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie potwierdził zamówienia w sposób wskazany w punkcie 10 Regulaminu, Klient może cofnąć zamówienie. Cofnięcie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza cofnięcia zamówienia, dostępnego na Stronie Internetowej lub pisemnie poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zamówienia na adres Sprzedającego wymieniony w punkcie 45 niniejszego Regulaminu. Cofnięcie zamówienia jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Sprzedającemu.

CENY PRODUKTÓW

18.    Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie:

   a.podawane są w złotych polskich,

   b.zawierają podatek od towarów i usług VAT,

   c.nie zawierają kosztu dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do obniżenia ceny Produktu w porównaniu ze wskazaną w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia. Zmiana taka jako korzystna dla Klienta, nie wymaga zgody Klienta.

20.   Sprzedający zastrzega sobie prawo przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży, itp. Warunki takich działań określają odrębne regulaminy. Jeżeli regulaminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowią inaczej, promocje nie podlegają łączeniu.

21.    Klient ponosi dodatkowy kosztów dostawy w wysokości 10 zł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

22.    Przy każdym Produkcie podany jest przewidywany Czas Realizacji Zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, przy uwzględnieniu wyłącznie Dni Roboczych.

23.    Zamówienia są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedającego. Przewidywany czas dostawy przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę kurierską to 2 dni robocze, przy czym dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż nie uwzględnia on Czasu Realizacji Zamówienia. Jeżeli czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską będzie dłuższy od określonego w zdaniu poprzedzającym, zostanie to wskazane w formularzu zamówienia.

24.   Przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera lub pracownika operatora pocztowego, Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu przesyłki i w przypadku uszkodzeń lub innych braków przesyłki, poinformować o nich kuriera lub pracownika operatora pocztowego.

25.   Dostawy dokonywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

FORMY PŁATNOŚCI

26.    Klient może wybrać następujące zdalne formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przelew elektroniczny,szybkie płatności przelewem,płatnosć przy odbiorze. Czas Realizacji Zamówienie biegnie od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedającego i akceptacji zamówienia przez Sprzedającego.

27.    Sprzedający nie realizuje dostaw poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

28.    W przypadku wybranych Produktów, Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w formularzu zamówienia.

REKLAMACJE

29.     Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania Sklepu lub nabytych Produktów, Klient może zgłaszać:

   a. drogą elektroniczną przy użyciu formularza kontaktowego, dostępnego na Stronie Internetowej;

   b. pisemnie na adres wskazany w punkcie 45 niniejszego Regulaminu.

30.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub wadę Produktu.

31.     Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, doręczonej Klientowi wraz z Produktem. Karta gwarancyjna może określać odmienne zasady zgłaszania roszczeń z gwarancji, aniżeli wynikające z Regulaminu. Jeżeli Klient dochodzi roszczeń z gwarancji, zobowiązany jest do przestrzegania procedury wynikającej z karty gwarancyjnej i innych dokumentów gwaranta.

32.    Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. Sprzedający jest jednak zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

33.     Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w dziale Zwrot należności Klientom.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

34.     Dla dokonywania zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie komputera lub innego porównywalnego sprzętu elektronicznego (tablet, smartfon, konsolę, itp.) obsługujące komputerowe wersje przeglądarek internetowych w wersjach od roku 2015.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

35.      Zgodnie z Ustawą, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz dołączanego do Produktu i powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres wskazany w punkcie 45 niniejszego Regulaminu oraz dokonać zwrotu Produktu na ten adres.

36.     Zwracane Produkty muszą być kompletne. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

37.     Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

   a. gdy Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

   b. Produktu, którego cena lub wynagrodzenie za Produkt zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. Produktu, który jest rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

38.    Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w dziale Zwrot należności Klientom.

39.     Konsument ponosi następujące koszty, związane ze zwrotem Produktu do Sklepu:

   a. jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest w żadnym razie zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

   b. Konsument w każdym wypadku ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu.

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

40.     Z zastrzeżeniem przepisów prawa, zawierających korzystniejsze dla Konsumenta i bezwzględnie obowiązujące przepisy, oraz odmiennych postanowień Regulaminu, zwrot należności wpłaconych przez Klienta Sprzedającemu następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zwrotu.

41.     Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, środki pozostaną w dyspozycji Sprzedającego do czasu wskazania przez Klienta rachunku bankowego, na który może zostać dokonany zwrot. O zaistnieniu sytuacji, opisanej w zdaniu poprzedzającym, Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji środki zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w jeden z następujących sposobów:

   a. rachunek bankowy wskazany przez Klienta, e-mailem wysłanym z adresu e-mail, wskazanego w formularzu zamówienia i potwierdzony telefonicznie po zainicjowanym przez Sprzedającego połączeniu telefonicznym na numer telefoniczny Klienta wskazany w zamówieniu, lub

   b. z uwagi na bezpieczeństwo danych – wskazany osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego za uprzednim umówieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

42.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych, potrzebnych do dokonania zwrotu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

43. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, którego dane identyfikacyjne określa ust. 1. Lit. o Regulaminu.

44. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

45. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

46. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

47. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

48. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

49. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.

50. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

51. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

52. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

53. „Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

54. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

55. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: kontakt@butysokolski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 512 072 180.

56. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

57. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

58. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Klientem nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

59. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

60. Klientowi będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

61. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.”